the art of beauty
     
 
shu uemura 언리미티드 파운데이션
 
 
  
 
  홈 > 메이크업 > 아이 > 아이 브로우 > 하드 포뮬라  
     
   
     
 
하드 포뮬라
 

하드 포뮬라 하드 9

 

 섬세한 눈썹을 위한 펜슬 타입 아이 브로우 제품
- 뭉침이 없고 발색이 은은
- 본연의 견고함 덕분에 샤프하게 깎아 한올 한올 눈썹을 심듯 자연스럽게 그리기에 적합
 

 
용량 : 4g
 
33,000원 대
 
 
 
   
   
     
 

 

 
     
   
     
 
 
     
   
     
 
 
     
   
     
 
눈썹을 자연스럽게 채워주는 느낌으로 그려준다.
 
     
   
 
   
엘오케이(유) | 사업자번호: 220-81-73483 | 대표자: 얀 브노와 르부르동 | 개인정보처리방침 | 소비자 상담실 080 022 3332 | copyrightⓒ 2009