the art of beauty
     
 
shu uemura 언리미티드 파운데이션
 
 
  
 
  홈 > 메이크업 > 페이스 > 페이스 파우더 > 라이트벌브 글로잉 파우더  
     
   
     
 
라이트벌브 글로잉 파우더
 
 
 
잔잔한 빛을 더해 파우더리한 마무리감 없이 글로우 페이스로 완성해 주는 페이스 파우더
 
용량 : 15g
 
55,000원 대
 
 
 
   
   
     
     
     
   
     
 
 
 
     
   
     
 

내장된 퍼프에 적당량을 취하여 얼굴 전체에 부드럽게 펴 발라 줍니다. 

 
     
   
 
   
엘오케이(유) | 사업자번호: 220-81-73483 | 대표자: 얀 브노와 르부르동 | 개인정보처리방침 | 소비자 상담실 080 022 3332 | copyrightⓒ 2009